Artiklar om klass

Artiklar om klass och klyftor

Texthäfte med instruktioner Här hittar du förutom artiklar alla instruktioner kring uppgiften

De sociala klassernas skilda världar – Maria Oskarsson Göteborgsuniversitet

En grundlig genomgång kring hur olika klasser i Sverige skiljer vad gäller inkomst, hälsa och fritidsintressen. Finns även en genomgång av teori och statistiska kategoriseringar.

Rik tragik ur tidskriftens Arena

Hur klass skildras i populärkulturen, främst hur överklassen (1%) framställs i TV-serier och film

Ur tala om klass, Karin Nielsen och Susann Alakovski (red): Handbok för fattigmansflickor av Karin Nielsen

Pocasten Klassresan

Lena Sohl, doktorand i sociologi vid Uppsala universitet. Alla älskar klassresan Magasinet Arena

Artikel med koppling till författarens forskning om klassresor

Dagens nyheter artikelserien ”den nya klassdebatten” Börja exempelvis med denna intervju med sociologen Stefan Svallfors om hur de flesta vet vilken klass de tillhör

Eller denna om det kulturella kapitalets betydelse Vi gick på bio – inte på teater”
Publicerad 2012-06-19 10:19

Aftonbladet: Åsa Lindeborg jämför Carolina Gynning och Linda Rosing

Rosing & Gynning – kvinnor med klass

Blogg: Sociologen Donald Broady definierar Bourdieus nyckelbegrepp som habitus, fält och kapital

Sociologerna: Mat med Klass av sociologerna David Wästerfors

Sydsvenskan: Krönika av Patrik Svenssom om konstvärlden och klass utifrån Pierre Bourdieu

Svenska Dagbladet: Bo Isenberg: Bourdieu avläste det moderna livets hierarkier

Dagens Nyheter: Möjligheternas land av Daniel Lind doktorand i nationalekonomi som jämför den sociala mobilliten i USA och Sverige. Alltså möjligheten till att göra klassresor

Göteborgsposten:”Avståndet mellan barnen i Örgryte och Biskopsgården är ännu större” : Om Janne Josefsson och dokumentären ”på rätt sida älven”

Donald Broady: Kulturens fält 

Annonser

Sociologiuppsats: Livsberättelse, aktör och struktur

Vad är klass? Begreppet har gått som en röd tråd genom det mesta vi arbetat med under våren. Nu är det dags att göra en djupdykning bland teorier, modeller, begrepp, statistik och observationer. Hur ser du på klassbegreppet idag?  Dessa olika teorier ska ni försöka pröva mot er levnadsberättelse som är basen (empiriskt material) för ert arbete. Sedan kan det vara så att de finns andra faktorer som socialisation, genus, etnicitet och kultur som också har stor relevans för ert arbete. Då tar ni upp det också men klass måste beröras på något sätt.

Arbetet om klass består av ett antal olika delar som är obligatoriska, utöver dessa kan du självklart komplettera med fler artiklar, böcker, observationer eller annat underlag. De saker som ska ingå i arbetet är följande:

 1. Teorikapitel: En teoripresentation av begreppet klass. Ni ska Koppla till Marx, Durkheim, Weber och Bourdieu (Lärobok och häfte från ”sociologiska perspektiv”). Vecka 7-9
 2. Er klassdefinition: Dessutom vill jag att du formulerar en egen definition av klass. Den definition som du själv formulerar ska användas i resten av arbetet. Vecka 9
 3. Er intervju. Du har under hösten genomfört en intervju med en äldre släkting eller bekant
 4. Ett analyskapitel: Där ni pröva och applicera teori på er levnadsberättelse
 5. Statistik. Kommer att delas ut i artiklar eller kan hittas på SCBs sida på nätet.
 6. Inlämning i helhet innan påsk

Samtliga delar ovan kommer vi att jobba med under lektionstid. Efter att alla delar är klara kommer ni att få tid att sätta samman delarna och komplettera med ytterligare information för att det ska bli ett arbete av det hela. Jag tänker mig att slutprodukten ska innehålla dessa delar

Titelsida

Innehållsförteckning

Inledning (Bakgrund till arbetet, klassbegreppet/teoriredogörelse, din definition av klass, syfte, frågeställning)

Intervju och annat material (din intervju, andra artiklar, statistik, annan information från dokumentärer, föreläsningar eller böcker)

Analysera och diskutera levnadsberättelsen utifrån sociologisk teori (analysera och värdera begreppen, materialet och koppla ihop dina tankar med det du hittat i din forskning, du har skrivit om flera olika definitioner av klass och det blir intressanta att jämföra din egen definition med det material du hittat – men sedan kan du också diskutera hur analysen ändras beroende på vems klassdefinition som används)

Sammanfattning och avslutning: Sammanfatta vad du kommit fram till med utgångspunkt i ditt syfte och frågeställningar

Referenser

 Lektions- och tidsram:

Här finns ett schema för de lektioner vi har till förfogande, på lektionerna kommer vi varva handledning, diskussion, genomgång och dokumentärer

Sociologiuppsats. S2a alt PdFSociologiuppsats. S2a

Sociologi valbar Sociologiuppsats.IV

 Delmoment

 1. Teorikapitel: En presentation av hur sociologins klassiker Durkheim, Weber, Marx och Pierre Bourdieu såg på klass och samhällsklyftor. Ni utgår från läroboken kapitel 1 – det sociologiska tänkandet och kapitel samt kapitel 5 – klass – ekonomi, arbete och status. Jag kommer även dela ut ett häfte (Engdahl/Larsson ”sociologiska perspektiv”. Lämna ett utkast vecka 9. Er redogörelse kan vara relativt kortfattat (totalt max 2 sidor). Redogör kortfattat men tydligt för nyckelbegrepp och teoretiska utgångspunkter. I analysen finns det mer möjlighet att problematisera teori, begrepp och modeller,
 2. Din definition av klass Ni har fått ett tjockt häfte(Engdahl/Larsson ”sociologiska perpektiv( om hur klassiska sociologer som Marx, Weber och Bourdieu ser på begreppet klass. Lämna ett utkast vecka 10.
  1. Utifrån detta så ska du göra din personliga definition av vad klass är. Det är denna definition av klass som du ska använda, pröva och ompröva i ditt arbete
  2. Jag tänker mig att ni skriver en definition, där du ta upp vilka faktorer (ex ekonomi, yrke, utbildning,socialisation, status, makt) som ger en ens klasstillhörighet.
  3. Sedan får du fundera på om du ska fokusera på orsaker (varför, det bakomliggande, som strukturer i samhället) eller konsekvenser/verkan (orättvisor, beteende, hur påverkas samhället, hur påverkas individen, livsstil)
 3. Arbetet i helhet lämnas innan påsklovet,

 MATRIS

E C A
Teori

BESKRIVER

–           .intervjupersonens berättelse

–           Relevanta beskrivningar av betydande samhällsförhållanden

–           Bakomliggande

 

Eleven beskriver översiktligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor.

 

Eleven beskriver utförligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor.

 

Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor.

 

Redogörelser

–           Biografin

–           Redogörelse för teorier och begrepp

–          Att ni förklara orsak och verkan

Dessutom redogör eleven översiktligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället.

 

Dessutom redogör eleven utförligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället.

 

Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället.

 

ANALYS:

Begrepp, teori, modeller

–           Att ni kan använda och pröva/ompröva teorier, begrepp och modeller

–           Att underbygga ”vetenskapligt” era slutsatser

 

 

 

 

I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.

 

I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.

 

I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.

 

Metod

–          Att redogöra för intervjun

–           Värdera källor, vad säger dessa källor? Vad kommer de ifrån?

 

 

 

 

 

 

Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.

 

 

 

 

 

 

 

Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.

 

 

 

 

 

Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.

 

 

 

 

Argumentation och diskussion

–          Visa på olika förklaringar på klass utifrån ert fall

Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.

 

Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.

 

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.

 

Reflektioner

–          Reflektera kring klass, etnicitet och kön

Dessutom gör eleven enkla reflektioner över kulturmöten och sociala processer Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.

 

Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.

 

Uppgift: en personlig definition av klass

Din definition av klass

Ni har fått ett tjockt häfte(Engdahl/Larsson ”sociologiska perpektiv( om hur klassiska sociologer som Marx, Weber och Bourdieu ser på begreppet klass. Utifrån detta så ska du göra din personliga definition av vad klass är. Det är denna definition av klass som du ska använda, pröva och ompröva i ditt arbete

Jag tänker mig att ni skriver en definition, där du ta upp vilka faktorer (ex ekonomi, yrke, utbildning, status, makt) som ger en ens klasstillhörighet. Sedan får du fundera på om du ska fokusera på orsaker (varför, det bakomliggande, som strukturer i samhället) eller konsekvenser/verkan (orättvisor, beteende, hur påverkas samhället, hur påverkas individen)

Lämna in ett din definition här nästa vecka, så får du feedback på hur din definition vid handledningstillfället

Arbete om klass

Vad är klass? Begreppet har gått som en röd tråd genom det mesta vi arbetat med under våren. Nu är det dags att göra en djupdykning bland teorier, modeller, begrepp, statistik och observationer. Hur ser du på klassbegreppet idag?
Arbetet om klass består av ett antal olika delar som är obligatoriska, utöver dessa kan du självklart komplettera med fler artiklar, böcker, observationer eller annat underlag. De saker som ska ingå i arbetet är följande:
 1. En diskussion av begreppet klass. Koppla till Marx, Durkheim,Weber och Bourdieu (se Powepoint, lärobok och häfte från ”sociologiska perspektiv”socioekonomisk indelning). Dessutom vill jag att du formulerar en egen definition av klass. Den definition som du själv formulerar ska användas i resten av arbetet.
 2. En intervju. Du kommer under arbetet att genomföra en intervju med en äldre släkting eller bekant för att få en individuell upplevelse av hur synen eller upplevelsen av klass har ändrats över tid. Intervjuerna förbereds på lektionstid.
 3. Seminarie: Reflektioner kring Karin Nielsens artikel ”Handbok för anonyma fattig-klass-brudar”.  (Muntligt seminarie)
 4. Statistik. Kommer att delas ut i artiklar eller kan hittas på SCBs sida på nätet.

Samtliga delar ovan kommer vi att jobba med under lektionstid. Efter att alla delar är klara kommer ni att få tid att sätta samman delarna och komplettera med ytterligare information för att det ska bli ett arbete av det hela.

Ungefärlig tidsplan

9

24 feb

 Klassbegreppet:-       Klass som ett sociologiskt och statistiskt begrepp–       Definiera klass’

–       Lärobok – klaskapitlet

–       Sociologisska perspektiv

27

 Klassbegreppet: hitta din definition av klass

10

3 mar

 Klassbegreppet: –       Att göra en intervju–       Några studier om klass

–       Paul Willis; Trondman och Fanny Ambjörnsson

6

Klassbegreppet: Förbered intervju

11

10 mar

Kom.gem D-dag

13

 Klassbegreppet: Seminarie Karin Nielsen ”handbok för fattigklass brudar
Prövn,Utv.l.möte

12

17 mar

 Klassbegreppet: Handledning + eget arbete

20

 Klassbegreppet: Handledning+ eget arbete

13

24 mar

 Eget arbete

27

 Deadline, inriktningsval sociologi)

Det färdiga arbetet kommer att se ut på följande sätt:

Titelsida

Innehållsförteckning

Inledning (Bakgrund till arbetet, klassbegreppet, din definition av klass, syfte, frågeställning)

Resultat och tidigare forskning (Karin Nielsens artikel, din intervju, andra artiklar, statistik, annan information från dokumentärer eller böcker)

Diskussion (analysera och värdera begreppen, materialet och koppla ihop dina tankar med det du hittat i din forskning, du har skrivit om flera olika definitioner av klass och det blir intressanta att jämföra din egen definition med det material du hittat – men sedan kan du också diskutera hur analysen ändras beroende på vems klassdefinition som används)

Referenser

Arbetet bör vara mellan 5-10 sidor