Breakfast Club – kognitiv psykologi

the-breakfast-club-netflixUppgiften i filformat breakfast-club 

Begrepp-Quizlet

Fem unga killa och tjejer får kvarsittning – alla representerar olika stereotyper. Du ska välja en person och analysera dennes tankar och beteende med utgångspunkt i främst kognitiv psykologi och forskning. Det är inte fel att nyansera och utveckla med utgångspunkt i socialpsykologi och biologisk personlighetspsykologi (läs då i boken om detta).

Att tänka på när du skriver:

Kolla upp mina elevexempel, men tänk på att arbeta efter följande form:

1) Elevexempel Breakfast Club  2) Elevexempel Andrew 3) Elevexempel Claire   4) Elevexempel Brian

  • Inled med kort beskrivning av personen du analyserar
  • Hitta konkreta exempel ur filmen och redogör det utifrån psykologisk teori, begrepp och modeller
  • Förklara och definiera dina begrepp, ta hjälp av Quizly, lärobok och era ordlistor
  • Var tydlig med vad som är dina slutsatser, försök underbygga detta i teori och lärobok. Särskilt bra är om du kan koppla det till psykologisk forskning (läs i lärobok)
  • Ange dina källor
  • Tänk på att du gör ett avslut

Du får en lista på några begrepp som vi gått genom under kursen, ta inte upp alla, utan värdera hur det är relevant för din analys.

begrepp film

Bedömningsmatris

PERSPEKTIV

¤ Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av kognitionspsykologin förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.

 

 

VÄRDERING AV PERSPEKTIVET

Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

PERSPEKTIV

¤ Eleven redogör utförligt för delar av

kognitionspsykologin förklaringar till

mänskliga beteenden, känslor och tankar.

 

VÄRDERING AV PERSPEKTIVET

Eleven värderar med enkla omdömen de olika  psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras  betydelse för helhetssynen på människan.

PERSPEKTIV

¤ Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av kognitionspsykologin förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.

 

VÄRDERING AV PERSPEKTIVET

Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

Annonser

Psykologiuppgift: test på stereotyper

Att göra ett test eller experiment

17 21 apr 22  Tema: kognition, stereotypier och kultur-       Gruppindelning och exempel 24  Tema: kognition, stereotypier och kultur-       Att göra test

–       Design

–       Validitet och Reabilitet

–       Lärobok kap 12

18 28 apr 29  Tema: kognition, stereotypier och kultur-       Arbeta själva

–       grupphandledning

1 Helg
19 5 maj 6 Tema: kognition, stereotypier och kultur-       avsluta 8 Tema: kognition, stereotypier och kultur-       rapport

–       inlämning

–       presentation

20 12 maj 13 Tema: Minnne-       eventuella fler redovisningar 15 Tema: Minne

 

Rapporten ska innehålla:

Rubrik

Inledning

–       Syftet med undersökningen. Vad ska testet/experimentet påvisa?

–       Kortfattad teori som behövs för att förstå metoden eller kunna tolka resultatet.

–       Presentera en kort en hypotes som bygger på teorin.

Material och metod

–       Experiment-/test ska vara utförlig så att man får klart för sig som läsare hur experimentet/test gjordes.

–       Experiment/test ska innehålla varje moment av betydelse i tur och ordning som de genomfördes

Resultat

–       Redovisa eventuella iakttagelser under experimentet eller testet

–       Redovisa eventuella beräkningar.

–       Bearbetade resultat kan visas i form av tabeller, diagram och grafer.

–       Resultatredovisningen ska vara objektiv, dvs. inga tolkningar av resultatet beskrivs i denna del.

Diskussion och slutsats

–       Diskussionen ska innehålla en tolkning av resultatet och därmed falsifiera eller verifiera er hypotes.

–        Diskussionen ska behandla de erhållna resultaten kritiskt. Tänkbara felkällor som kan ha en större inverkan på resultatet ska redovisas. Ta upp undersökningens validitet och reabilitet

 

–       Vilken slutsats kan man dra av resultatet? Finns det stöd i psykologisk forskning/teori?

 

Psykologi E2b

Filmanalys: Breakfast Club

Breakfast Club (instruktioner för uppgiften, ska bli färdig veckan efter lovet)

MINNET (ppt,lektion)

Kognitiv psykologi (ppt,lektioner)

Kogntiv psykologi –Kompendium om ni vill komplettera läroboken (nu som PDF, kan vara lättare att skriva ut)

matris psykologi 1 – alla kunskapskrav på psykologi 1