Vad händer i hjärnan?

Biologisk psykologi: Snabbfördjupning

Detta bildspel kräver JavaScript.

Ni ska göra en ”snabbfördjupning” på biologisk psykologi genom att studera vad som händer i den mänskliga hjärnan.

Ni arbetar i grupper på ca 4 personer och ska kortfattat och enkelt förklara (utgå från bildspelet) vad som händer i hjärnan vid olika situationer (som lottas ut)?

Redovisning på torsdag nästa vecka (23/4)

Frågor att ta reda på:

 • Vilka delar i hjärnan blir aktiverade?
 • Vad heter dessa delar?
 • Vilka funktioner har dessa delar av hjärnan?
 • Vad är en signalsubstans? Vilka hormoner och signalsubstanser aktiveras? Vilken funktion har det?
 • SLUTLIGEN: Hur påverkar detta olika psykologiska funktioner som exempelvis minne, perception, känslor, humör, motivation, personlighet, tankar o s v
Vad händer i hjärnan när du blir kär? Vad händer i hjärnan när har ångest?
Vad händer i hjärnan om du blir berusad av alkohol? Vad händer i hjärnan hos haschtomten?
Vad händer i hjärnan när du sover? Vad händer i hjärnan hos den som blir dement?
Vad händer i hjärnan när man äter socker Vad händer i hjärnan när man dricker kaffe?
Annonser

Breakfast Club – kognitiv psykologi

the-breakfast-club-netflixUppgiften i filformat breakfast-club 

Begrepp-Quizlet

Fem unga killa och tjejer får kvarsittning – alla representerar olika stereotyper. Du ska välja en person och analysera dennes tankar och beteende med utgångspunkt i främst kognitiv psykologi och forskning. Det är inte fel att nyansera och utveckla med utgångspunkt i socialpsykologi och biologisk personlighetspsykologi (läs då i boken om detta).

Att tänka på när du skriver:

Kolla upp mina elevexempel, men tänk på att arbeta efter följande form:

1) Elevexempel Breakfast Club  2) Elevexempel Andrew 3) Elevexempel Claire   4) Elevexempel Brian

 • Inled med kort beskrivning av personen du analyserar
 • Hitta konkreta exempel ur filmen och redogör det utifrån psykologisk teori, begrepp och modeller
 • Förklara och definiera dina begrepp, ta hjälp av Quizly, lärobok och era ordlistor
 • Var tydlig med vad som är dina slutsatser, försök underbygga detta i teori och lärobok. Särskilt bra är om du kan koppla det till psykologisk forskning (läs i lärobok)
 • Ange dina källor
 • Tänk på att du gör ett avslut

Du får en lista på några begrepp som vi gått genom under kursen, ta inte upp alla, utan värdera hur det är relevant för din analys.

begrepp film

Bedömningsmatris

PERSPEKTIV

¤ Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av kognitionspsykologin förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.

 

 

VÄRDERING AV PERSPEKTIVET

Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

PERSPEKTIV

¤ Eleven redogör utförligt för delar av

kognitionspsykologin förklaringar till

mänskliga beteenden, känslor och tankar.

 

VÄRDERING AV PERSPEKTIVET

Eleven värderar med enkla omdömen de olika  psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras  betydelse för helhetssynen på människan.

PERSPEKTIV

¤ Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av kognitionspsykologin förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.

 

VÄRDERING AV PERSPEKTIVET

Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

Uppgift att göra en ordlista i psykologi S1c

Begreppslista: Kognitiv psykologi med perception och minne

Vi har berört en rad olika termer och begrepp på psykologilektionerna.  Nu ska ni få definiera och förklara dessa genom att göra en ordlista. Tanken är att vi tillsammans ska publicera en gemensam ordlista till klassen på nätet (som en blogg).

Här kommer en lista på ord som behöver en förklaring. Gör så här:

 1. Definiera begreppet kortfattat (på en menig).
 2. Förklara begreppet med orsak och konsekvens (verkan).
 3. Försök ge ett kort exempel på hur det påverka vårt beteende…
 4. Länka till vidare läsning som exempelvis nationalencyklopedin och wikipedia…
 5. Om ni hittar så lägg till en bild, film eller liknade som kan ytterligare förklara begreppet

Använd lärobok, anteckningar, wikipedia, www.ne.se och psykologiguiden

Så här gör ni, ni delas upp i grupper,  gör en uppdelning inom gruppen och öppna ett google docs. Copy and paste ordlistan och sätt igång

DEADLINE: 12/12

Termer och begrepp

Minnespsykologi

 

 
Inkodning
Lagring
Framplockning
Sensoriskt register
Korttidsminne (arbetsminne,KTM)
Långtidsminne (LTM)
Stimuli – respons
Företrädeseffekten (engelska: primacy effect)
nyligeneffekten (engelska: recency effect)
Episodiskt minne
Procedurminne
Semantiskt minne
Glömska
Kognitiva scheman
Minnespalats
Perceptionspsykologi
Perception/varseblivning
Perceptuell illusion
Perceptuell konstans
Selektiv perception
Gestaltlagar
Figur mot grund
Perceptionsprocessen
 
 
Social kognition
attityd
Attitydens kognitiva del
Attitydens affektuell del
Attitydens handlingskomponent
kontrastprincipen
Stereotyp
Fördom
Sned Perception
Haloeffekt
Rosenthaleffekt
Självuppfyllande profetior
IAT-test
Explicita fördomar /attityder
Implicita fördomar /attityder
Kognitiv dissonans
Kognitiv psykologi
Kognition
Kognitiva scheman
Dysfunktionella scheman
Kognitiva förvrängningar

 

Automatiska tankar
Självscheman
Inlärd hjälplöshet
Kognitiv beteendeterapi (kbt)
Attributionsteori
Sokratiska frågor

Det kognitiva perspektivet – S1c

Idag gick jag genom kognitiva perspektivet utifrån kapitel 9 i er lärobok s183 -198. Här är min powerpoint.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Läs  detta kapitel till på fredag.  Vi ska sedan sammanställa en psykologisk ordlista som ett sätt att repetera terminen. Här har jag formulerat en uppgift vi ska arbeta med fram till jul –Begreppslista . Jag vill att ni särskilt ta reda på innebörden i följande begrepp:

Kognitiv psykologi  
Kognition
Kognitiva scheman
Dysfunktionella scheman
Kognitiva förvrängningar

 

Automatiska tankar
Självscheman
Inlärd hjälplöshet
Kognitiv beteendeterapi (kbt)
Attributionsteori

IAT – testa

Huvudsida IAT.

Testa dina omedvetna stereotyper

Uppgift :

 1. Gör minst tre olika tester, kopiera resultatet och lägg i ett word-dokument.
 2. Fundera över de resultat du får fram.
 3. Stämmer de överens med dina medvetna uppfattningar?
 4. Hur bör vi använda oss av det resultat vi får fram med IAT tycker du?
 5. Ta reda på vad psykologin säger om attityder och fundera över vilket samband som kan finnas mellan de implicita associationer som vi har och de attityder vi ger uttryck för genom vårt beteende.
 6. Läs denna artikel http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/sa-fina-asikter-sa-bedrovligt-beteende/

Uppgift: Minnesteknik

Ni får som uppgift att memorera något som en läxa, inköpslista, innehållsförteckning. Ni ska lämna in en skriftlig reflektion senast fredag 26/9 (1-2sidor)

1. Vad? Vad vill du memorera och varför?

2. Hur? Formulera en minnesteknik utifrån vad du lärt dig om vikten av sammanhang, berättelser, bilder och minnespalats… Förklara ditt tillvägagångssätt. Läs påMinnesträning med uppgift

3. Hur gick det? Resultat, fungerade det eller inte

4. Varför: Slutsats och Reflektion.,. Varför fungerade det? Varför fungerade det inte? Kopplar ditt resonemang till teori och begrepp i läroboken, lektioner och denna sammanfattning om minnet.

TÄNK PÅ: Förklara alla begrepp och teorier samt ange era källor

Psykologiuppgift: test på stereotyper

Att göra ett test eller experiment

17 21 apr 22  Tema: kognition, stereotypier och kultur-       Gruppindelning och exempel 24  Tema: kognition, stereotypier och kultur-       Att göra test

–       Design

–       Validitet och Reabilitet

–       Lärobok kap 12

18 28 apr 29  Tema: kognition, stereotypier och kultur-       Arbeta själva

–       grupphandledning

1 Helg
19 5 maj 6 Tema: kognition, stereotypier och kultur-       avsluta 8 Tema: kognition, stereotypier och kultur-       rapport

–       inlämning

–       presentation

20 12 maj 13 Tema: Minnne-       eventuella fler redovisningar 15 Tema: Minne

 

Rapporten ska innehålla:

Rubrik

Inledning

–       Syftet med undersökningen. Vad ska testet/experimentet påvisa?

–       Kortfattad teori som behövs för att förstå metoden eller kunna tolka resultatet.

–       Presentera en kort en hypotes som bygger på teorin.

Material och metod

–       Experiment-/test ska vara utförlig så att man får klart för sig som läsare hur experimentet/test gjordes.

–       Experiment/test ska innehålla varje moment av betydelse i tur och ordning som de genomfördes

Resultat

–       Redovisa eventuella iakttagelser under experimentet eller testet

–       Redovisa eventuella beräkningar.

–       Bearbetade resultat kan visas i form av tabeller, diagram och grafer.

–       Resultatredovisningen ska vara objektiv, dvs. inga tolkningar av resultatet beskrivs i denna del.

Diskussion och slutsats

–       Diskussionen ska innehålla en tolkning av resultatet och därmed falsifiera eller verifiera er hypotes.

–        Diskussionen ska behandla de erhållna resultaten kritiskt. Tänkbara felkällor som kan ha en större inverkan på resultatet ska redovisas. Ta upp undersökningens validitet och reabilitet

 

–       Vilken slutsats kan man dra av resultatet? Finns det stöd i psykologisk forskning/teori?