Uppgift: Att göra en intervju

Uppgift: En livshistoria och en djupintervju.

swocialisation

Inlämning och muntlig presentation: v 50
Det ska vara en djupintervju som ska kunna presenteras som en levnadsberättelse om uppväxt, skola, jobb, viktiga händelser o s v. Intervjua en äldre släkting och fundera kring hur en människas livshistoria hänger samman med samhällsförhållanden (aktör/struktur).
Denna berättelse ska dokumenteras skriftligt en sammanfattning på 2 – 3 sidor.

  • Ange tydligt årtal och viktiga livshändelser
  • Ge konkreta exempel
  • Använd Citat från intervju personen

Muntligt: Vi ska använda dessa berättelser för att ta upp socialisationsteorier, kultur och identitet men också använda dessa i vår för att resonera kring tidsanda, klass och genus.

Metod: Djupintervju
Läs på om intervjuteknik på s63 -67 i läroboken:

Här PowerPoint:Intervjukonst och sociologiska metoder:
– Gör en ostrukturerad intervju
– Med en tematisk intervjuguide
– Spela in
– Transkribera (alltså skriv ordagrant vad som sägs)

Annonser

Uppgift – att mäta brottsligheten

Hej!

Först ska du välja ett brottsområde som du ska ta fram statistik på hur omfattande den brottsligheten är idag och hur den utvecklas över tid. Detta ska redovisas både skriftligt och muntligt:

Arbeta gärna parvis med uppgiften. Uppgiften räknar jag att ta tre lektionstillfällen att göra undersökningen och en lektion att förbereda redovisning.

Deadline:

Skriftligt 8/10 Redovisning 13/10

Skriftligt: Exklusive diagram ca två sidor text Muntligt:
1.       Bakgrund: Exempel frågeställningar du bör ta reda på:

a.       Vilka brott är typiska för mitt område?

b.       Hur definieras dessa brott (rubricering)

c.       Hur omfattande är denna brottslighet?

d.       Hur har den utvecklas över tid?

e.       Regionala variationer inom Sverige

2.       Resultat: Använd så många statiska källor som möjligt, anmälda brott, lagföring, uppklarning o s v.

a.       Publicera diagram

b.       Vad är den samlade bilden utifrån olika källor

3.      Källkritik och slutsats

a.       Mörkertal och anmälningsbenägenhet

b.       Vilka felkällor kan finnas i statistiken

c.       Vad går de att dra för slutsatser

 

 

Förberedelse (en lektion)

1.       Görs gruppvis av andra inom samma brottsområde…

2.       Gör en kort gemensam sammanfattning av vad ni har kommit fram till

Bakgrund (max 5minuter)

3.       Ge en kort bakgrund för gruppen, presentera statistik

Diskussion och sammanfattning (max 10minuter)

4.       Formulera en diskussionsfråga

5.       Låt klassen diskutera

6.       Avsluta med era slutsatser

Brottsområden

Exempel på brottsområde, det är bra om du väljer ett område som du kan fördjupa dig mer i när du väljer rättsfall och bokanalys.

Utgår först från vad som står på brottsrummet och brå:

”Traditionell brottslighet”

–          Stöld, bilinbrott och bostadsinbrott

–          Bedrägerier

Sexualbrott

–          Våldtäkt

–          Sexualbrott

Misshandel
Våld i nära relationer

 

Ungdomsbrottslighet Dödligt våld

 

 

Rån Manschettbrottslighet

–          Ekonomiska – och miljöbrott som utövas av ”eliten”.

Narkotikabrottslighet
Hot och trakasserier

 

Hatbrott, hot och påverkan mot samhället

 

Organiserad brottslighet

Kunskapskriterier:

Din uppgift blir att försöka uppnå dessa kriterier

A: Kriterier
Bearbetning, analys, begreppshantering och teoretisk förståelse
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med säkerhet flera frågor inom kriminologin. I arbetet använder eleven med säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet.

Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat olika aspekter av kunskapsområdet och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om resultat och valda metoder med hänvisning till relevanta källor.

 

Informationshantering och källkritik
I arbetet söker, granskar och tolkar eleven med säkerhet information från olika källor, gör adekvata källhänvisningar samt värderar med nyanserade omdömen källornas relevans och trovärdighet. Dessutom formulerar eleven sig självständigt i förhållande till källorna.

 

Kommunikationsuppgift: djupintervju

UPPGIFT ATT GÖRA EN DJUPINTERVJU

Powerpoint –Intervjukonst

Ni ska göra en djupintervju (arbeta parvis). Er uppgift är genomföra och sammanställa en intervju med en ”kvalitativ metod”.

INTERVJU (läs om metoden i sociologiboken s63 – 66)

ž        Er intervju bör vara antingen biografisk där informanten berättar om delar av sin livshistoria eller handla om ett yrke som informanten utövar.

ž        Ni ska använda öppna frågor, räkna med ett samtal på 15min till 30minuter för att ge djup.

ž        Ni ska använda en ostrukturerad intervjuguide

ž        Intervjun ska spelas in

ž        Intervjun ska följa de etiska regler som jag kommer gå genom

REDOVISNING (ca 5 – 10 minuter) Redovisning 14/3

ž        Sammanfatta/gör ett referat av informantens berättelse

ž        Metod: Berätta om hur ni fick kontakt med informanten, era förberedelser, intervjupersonen (anonym eller ej), intervjusituationen som plats som intervjun skedde, förekom de störningar.

ž        Metodkritik: Reflektera kring er intervjuteknik, ställde ni ledande frågor, styrde för mycket, styrde för lite, fick ni personen att tala… Vad lärde ni er om intervjuer, lärdomar för framtida intervjuer

ž        Dra slutsatser, välj ut några illustrativa citat som ni analyserar. Koppla era slutsatser till något begrepp, händelse, företeelse, teori eller modell som ni läst om i ämnen sociologi, psykologi, samhällskunskap, historia eller religion