Bokanalys sociologi och samhällskunskap S2c

Varför inte läsa en bok nån gång?

En av de tråkigare sakerna med gymnasiet är att det aldrig hinns med att göra några större fördjupningar. Ni får aldrig tid till att läsa en hel bok och låta innehållet sjunka in och reflektera över vad ni just har läst. Nu tänkte jag att vi ska råda bot på detta genom att just läsa en bok som tar upp ett specifikt område inom sociologi eller samhällskunskap för att sedan göra en muntlig och skriftlig redovisning på detta. Detta är något ni helt enkelt får göra parallellt med övrig undervisning under en längre tid under terminen.

  1. Bokanalys i sociologi och samhällskunskap (matris och metod)
  2. boklista 

Din analys ska innehålla

  • ž        ett kort beskrivning av bokens innehåll och upplägg
  • ž        Du måste avgränsa din analys till en frågeställning som ni bygger er redogörelse
  • ž        Du ska använda sociologiska begrepp, teorier och modeller för visa på sociala samband och dra slutsatser (beteendevetare)
  • ž        Samhällsvetare ska försökta koppla sin analys till något som ni lärt er inom samhällskunskap, historia, geografi eller religion so m exempelvis källkritik eller ekonomisk politiska teorier
  • ž        Du ska använda andra källor än boken du har läst för att underbygga och nyansera dina slutsatser, men också reflektera över metoden som används i den bok du har valt att analysera (kanske inte vid ren skönlitteratur).
  • ž        Vid gruppdiskussionen ska du ha välgrundade argument för dina åsikter och delta aktivt i diskussionen om allas arbeten
Annonser

Bokanalys S2c

Jag kommer lägga upp ett schema för handledning på Facebook-rummet  inom kort.

Instruktioner: Bokanalys i sociologi och samhällskunskap

Här planering Bokanalys

Samhällskunskap & Sociologi   Samhällskunskap & Sociologi Sociologi Samhällskunskap
    Tisdag   Onsdag   Torsdag Fredag
19 7 8   9 Helg Helg
20 14 Inledning 15 Redovisning i Sociologi 16 Grupphandledning Grupphandledning
21 21 Grupphandledning 22   23 Inlämning söndag
22 28 D-dag 29 Redovisning/gruppdiskussion 30 Redovisning/Gruppdiskussion Redovisning/Gruppdiskussion
23 4     6 Helg  
24 11     13  

Analysuppgift: E2b

Analysuppgift: Arbete, sociala frågor och identitet

Med utgångspunkt i ”Äta Sova Dö ska du välja ett tema som du gör en anlysuppgift på och koppla det till ett område på kursen som samhällsekonomi, arbetsmarknad, svensk politik, välfärdsfrågor och individen i samhället. Se teman Analysuppgift

Omfång: Ca 4 sidor

Redovisning: Kort muntlig gruppdiskussion

Bedömning: Se Matris  nedan

Deadline: Klassen bestämmer,  sista veckan i maj

Rapporten ska innehålla:

ž        Introduktion – med en välformulerad och tydligt avgränsad frågeställning

ž        Bakgrund (redogörelse, beskrivning)

  • vad har hänt, vilka regler/lagar och nyckelbegrepp som måste definieras

ž        Analys/utredning: Olika perspektiv som sociala, ideologiska och ekonomiska teorier so9m går tillämpa.., ta upp debatten om frågan (vad har politiker, journalister sagt)

ž      Sammanfattning och avslutning

ž        Sammanfattning och avslutning (dina slutsatser)

ž        Korrekt källförteckning samt referens/notsystem i texten

tisdag onsdag torsdag
13v18 29 apr 30  Introduktion av analysuppgift 1  LOV 2 Analysuppgift
13v19 6 maj 7 Klassbegreppet och klyftor i samhället: genomgång och diskussion 8  Genus och jämställdhet: Genomgång och diskussion 9 LOV
13v20 13 maj 14 Eget arbete+ Etnicitet, rasism, diskriminering, integration och segragretion: 15  Eget arbete Lektion för er som valt ARBETSMARKNAD 16  Eget arbete: Eventuellt genomgång om analys och rapportskrivande
13v21 20 maj 21 Grupphandledning: Klass 22  Grupphandledning: genus 23 Ma2b NP (lediga ?)
13v22 27 maj 28  Grupphandledning: ETNICITET 29 30  Deadline – Rapport lämnas in
13v23 3 jun 4  Redovisning 5  Redovisning 6  Redovisning
13v24 10 jun 11  UTVÄRDERING AV KURS 12 13

ž

Framtidens välfärd och fredagens föreläsning

Vad händer när fler blir äldre i framtiden? Fler sjukdomar kan botas, men behandling och medicinering blir dyrare? Hur ska framtidens vård finansieras? Hur går det att effektivisera? Hur mycket ska satsas på förebyggande insatser för att ha en frisk åldrande befolkning? Hur mycket ska satsas på specialistvård?  Går det att behålla den demokratiska legitimiten med mer avgifter.

Detta är några frågor som Katedralskolan samhällselever ska ta ställning till i årets Casetävling ”framtidens sjukvård”. Eleverna ”ska göra sin egen politik” kring en konkret fråga inom vård och omsorg och argumenterar för dess samhällsekonomiska vinster. De ska sedan tävla om vem som har bäst förslag. Som inledande gästföreläsare kommer Anders Ekholm analyschef på socialdepartementet som tagit fram rapporten ”den ljusnade framtid är vård” kommer och föreläser för att inspirera elevernas i Katedralskolans Aula kl. 11.15 på fredag.

Länk till intervju

Casetävling: Hälso – sjukvårdspolitik

Ni har bildat Regering 2014 och ska presentera framtidens välfärdssamhälle.Ni ska som experter eller politiker förändra hälso- och sjukvården i Sverige.

Skämtteckning70

Ni ska tävla inom och mellan de andra S- klasserna.

Kort tidsplan:

V 15, inläsning på frågan

V16 Grupparbete + förhoppningsvis gästföreläsning

V17 Sammanställning + redovisning i klasserna (2 lektioner)

V18: Grande Finale 2/5 – tvä bidrag från varje klass

INLÄSNING: Den olönsamma patienten av Maciej Zarembas artikelserie

http://www.dn.se/kultur-noje/vad-var-det-som-dodade-herr-b

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/hur-mycket-bonus-ger-ett-benbrott

http://www.dn.se/kultur-noje/pa-vilken-prislista-star-din-njursvikt

http://www.dn.se/kultur-noje/hur-mycket-oro-tal-en-manniska

http://www.dn.se/Stories/stories-kultur/den-olonsamma-patienten

Inspirationsföreläsningar: Projekt möllan

 två föreläsningar den 4e april

Mer info om projektet http://kattepamollan.wordpress.com/

Ka 21: 08.15 – 09.15 pass1: Johanna Karlsson http://www.sydsvenskan.se/kultur–nojen/i-det-svarta/: Om svart arbetskraft/migrantarbete S2a/S2c
Ka28: 08.15 – 09.15 Pass 1: Elisabeth Högdahl – att göra gata (etnolog som har gjort en avhandling om Möllevången) http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9178446473 S2b
Ka28: 09.30 – 10.30 – Pass 2:  S2a/S2c – Elisabeth
Ka21: 09.30 – 10.30 -Pass 2:  S2b – Johanna
DSC01427

Ekonomisk politik S2c

UR KURSPLANEN

INFÖR PROV I EKONOMISK POLITIK

S 186 – 196 (kap 8) s 203- 213, 215

Målet i kursplanenNationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism , keynesianism och monetarism. Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna.
Kriteriet för AEleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några centrala teorier och utförligt och nyanserat diskutera deras styrkor och svagheter. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar mednyanserade omdömen andras ståndpunkter.

PLANERING ,med sidhänvisningar

S 186 – 196 (kap 8) s 203- 213, 215

EK POL SH 2

Ekonomiska politiska mål och medel för att uppnå dem s215

◦      Tillväxt, inflation, sysselsättning, export och import

◦      Målkonflikter i ekonomisk politik

Konjunkturbildspelet

 

Ekonomisk tillväxt och tillväxtfaktorer s 186-188 (kap 8)

◦      BNP-begreppet, vad ger tillväxt, tillväxtfaktorer, arbetskraftintensiv produktion och kapitalintensiv produktion

 

Konjunkturer S 205- 207) kap 9

◦      Förstå skillnaden mellan låg- och högkonjunkturen vad gäller efterfrågan, inflation, sysselsättning och produktion.

◦      Förstå varför inte konjunkturläget är för evigt.

 konj, tillväxt

 

Inflation och arbetslöshet s 189-196 (kap 8)

◦      Inflationens orsaker: efterfrågeinflation, kostnadsinflation, importerad inflation, inflation ”via sedelpressarna”

◦      Inflationens konsekvenser på ekonomin, hushållen och samhället

◦      Olika slags arbetslöshet: konjunkturarbetslöshet, strukturarbetslöshet, säsongsarbetslöshet, friktionsarbetslöshet, deltidsarbetslöshet.

◦      Arbetslöshetens konsekvenser på ekonomin, hushållen och samhället

  • Arbetsmarknadspolitik -utbildning, bidrag och förmedling av jobb

 

Finanspolitik och penningpolitik – kap 9 s208 – 213

◦      Att under- och överbalansera budgeten, multiplikatoreffekten, finanspolitikens svårigheter och hinder

◦      Budgetunderskott och överskott

◦      Hur bekämpas inflation och konjunkturarbetslöshet

◦      Penningpolitik: riksbanken, riksbankens oberoende, reporänta

Lektion 3 finanspolitik

 

Ekonomiska teorier s 208 . 213

◦      Klassisk ekonomisk teori, Keynes och monetarismen

◦      Philipskurvan, naturlig arbetslöshet (Nairu)

Philipskurvan

Ekonomiska perspektiv

Keynes & Moneteraism