Sista kriminologiuppgiften

Urbana utvecklingsområden

Avslutande uppgift Kriminologi PDF-format så går det lättare att läsa tidsplanen!!

Nu har det blivit dags för er att använda era kunskaper i kriminologi för att komma med rekommendationer till samhället.  Helt enkelt knyta ihop säcken.

Uppgift

urbana utvNi ska utgå från ett av de urbana utvecklingsområdena (se tabell). Ni väljer själva vilket ni vill fokusera på.

 • Börja med att kartlägga området och dess problem. (utnyttja gärna tidigare kartläggningar för denna del)
 • REGERINGSRAPPORT 2013
 • Polisens rapport om kriminella ungdomsnätverk MOB2005-kriminella-ungdomsnatverk-utanforskapets-pris
 • Presentera kort statistiska data om ert område 3/5
 • Analysera sedan med hjälp av teori som vi tagit upp i kursen vad problemen beror på. Gruppdiskussion om teori
 • Slutpresentation: Uppgiften är sedan att lämna ett åtgärdsförslag till kommunen baserat på er analys. (Detta görs som en muntlig presentation) Vill ni ta upp påföljder och konsekvenser så håll koll på vilka delar kommunen kan styra över och vilka delar ni behöver rikta till lagstiftare.
 • Extrauppgift om du missat inlämningar eller vill pröva ditt betyg mer. Inlämningen är en kortare rapport som tar upp läge, orsaker kopplat till teori, åtgärder baserat på teori. Tänk på att vara konkreta i era åtgärder och att Sveriges kommuner har ont om pengar.

För att ni ska få bättre styr på arbetet delar vi upp det i olika delar där ni sammanfattar del för del och ger varandra återkoppling allteftersom. Tanken är att ni jobbar på lektionerna så att ni inte skapar för stor arbetsbörda åt er själva.

Tidsplan

16 18 apr 19 20 21 22
NP Sv3
17 25 apr 26  Introduktion + kartläggning 27 28  Arbetspass

Bokseminarie

29  Kartläggning klar
18 2 maj 3 Karläggning klar – kort redogörelse 4 5 Helg 6 Lov
19 9 maj 10 Arbetspass teori 11 12  Arbetspass teori 13
20 16 maj 17 Teori klar  – seminarie 18 19 Arbetspass + komplettering/extrauppgift klar 20
21 23 maj 24 Muntlig presentation 25 26 Muntliga presentationer

Utvärdering

27 D-dag, Prövning
Rättningsdag
22 30 maj 31 D-dag, SKA-arb. 1 2  Betygsåterkoppling 3
betyg å3 Ä-konf,DP
23 6 jun Helg 7 8 9 10 Avslutning
Perskonf

 

Tabell

 

Annonser

Könsstereotypa kläder och leksaker

Kön och socialisationIdag  så arbeta ni själva med att helt enkelt gå ut och

 1. fotografera könssterotyper leksaker, kläder, böcker och film.
 2. Fotografera också de leksaker och kläder som ni uppfattar som könsneutrala

Uppgiften: är färdig till

1.imorgon torsdag

Lägg alla bilder i facebookgruppen, detta fungera också som närvarokontroll 

 

Vad är att betrakta som könssterotyper för barn i åldrarna under tio år. Jo ni resonerade utifrån detta, dessa bloggmoln fick jag fram för något år sedan. Så det är väl detta ni ska söka efter.

Bild girlsBild boys

Uppgift – att mäta brottsligheten

Hej!

Först ska du välja ett brottsområde som du ska ta fram statistik på hur omfattande den brottsligheten är idag och hur den utvecklas över tid. Detta ska redovisas både skriftligt och muntligt:

Arbeta gärna parvis med uppgiften. Uppgiften räknar jag att ta tre lektionstillfällen att göra undersökningen och en lektion att förbereda redovisning.

Deadline:

Skriftligt 8/10 Redovisning 13/10

Skriftligt: Exklusive diagram ca två sidor text Muntligt:
1.       Bakgrund: Exempel frågeställningar du bör ta reda på:

a.       Vilka brott är typiska för mitt område?

b.       Hur definieras dessa brott (rubricering)

c.       Hur omfattande är denna brottslighet?

d.       Hur har den utvecklas över tid?

e.       Regionala variationer inom Sverige

2.       Resultat: Använd så många statiska källor som möjligt, anmälda brott, lagföring, uppklarning o s v.

a.       Publicera diagram

b.       Vad är den samlade bilden utifrån olika källor

3.      Källkritik och slutsats

a.       Mörkertal och anmälningsbenägenhet

b.       Vilka felkällor kan finnas i statistiken

c.       Vad går de att dra för slutsatser

 

 

Förberedelse (en lektion)

1.       Görs gruppvis av andra inom samma brottsområde…

2.       Gör en kort gemensam sammanfattning av vad ni har kommit fram till

Bakgrund (max 5minuter)

3.       Ge en kort bakgrund för gruppen, presentera statistik

Diskussion och sammanfattning (max 10minuter)

4.       Formulera en diskussionsfråga

5.       Låt klassen diskutera

6.       Avsluta med era slutsatser

Brottsområden

Exempel på brottsområde, det är bra om du väljer ett område som du kan fördjupa dig mer i när du väljer rättsfall och bokanalys.

Utgår först från vad som står på brottsrummet och brå:

”Traditionell brottslighet”

–          Stöld, bilinbrott och bostadsinbrott

–          Bedrägerier

Sexualbrott

–          Våldtäkt

–          Sexualbrott

Misshandel
Våld i nära relationer

 

Ungdomsbrottslighet Dödligt våld

 

 

Rån Manschettbrottslighet

–          Ekonomiska – och miljöbrott som utövas av ”eliten”.

Narkotikabrottslighet
Hot och trakasserier

 

Hatbrott, hot och påverkan mot samhället

 

Organiserad brottslighet

Kunskapskriterier:

Din uppgift blir att försöka uppnå dessa kriterier

A: Kriterier
Bearbetning, analys, begreppshantering och teoretisk förståelse
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med säkerhet flera frågor inom kriminologin. I arbetet använder eleven med säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet.

Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat olika aspekter av kunskapsområdet och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om resultat och valda metoder med hänvisning till relevanta källor.

 

Informationshantering och källkritik
I arbetet söker, granskar och tolkar eleven med säkerhet information från olika källor, gör adekvata källhänvisningar samt värderar med nyanserade omdömen källornas relevans och trovärdighet. Dessutom formulerar eleven sig självständigt i förhållande till källorna.

 

Båten i parken – En introduktion till sociologi

Ni ska läsa artikeln+ läroboken kapitel 1 ”det sociologiska tänkandet” (s 7 -14).

 Följande text är en introduktion till sociologi som hittas i boken ”Båten i parken av Per Månsson (2000). Det är en text som belyser några sociologiska grundbegrepp samt hur sociologerna rör sig mellan olika perspektiv som mikro och makro.

Er uppgift: Att förberedda en gruppdiskussion utifrån texten. Ni ska tillsammans bestämma någon eller några frågeställningar som ni ska diskutera inför mig.

 • På torsdag 3/9 – Läser ni texterna (enskilt)
 • På onsdag 8/9 – delas ni in i seminariegrupper och förbereder en uppgift/diskussionsfråga utifrån texterna
 • På torsdag 9/9– Gruppdiskussion/seminarier (övriga pluggar begreppen här nedan)

Till detta så ska ni arbeta med att lära er några nyckelbegrepp som är viktiga inom sociologin. Använd lärobokens begreppslexikon, båten i parken eller NE/wikipedia.

Kolla min sociologiska ordlista

Samhällsstruktur (sociala strukturer)

Sociala aktörer

Sociala institutioner

Avvikande beteende

Social kontroll

Konsensusteori

konfliktteori

Strukturfunktionalism

Handlingsteori

Makroteori

Mikroteori

Social identitet

Social roll

Kultur

Empiri

Kvalitativ metod

Kvantitativ metod

Socialisation

Ta reda på vilka dessa är och vad de har betytt för sociologin.

§  Èmile Durkheim

§  Karl Marx

§  Max Weber

Frågor på stress

Ni läser på följande frågor som examineras muntligt 4/6, 5/6 …

Uppgifter på stress

Utgå från läroboken och de länkar, jag har lagt upp här. Dessa frågor examineras muntligt tillsammans med artikeln.

Länk1: Karolinska inst.

Länk 2: Vårdguiden

 1. Förklara skillnaden mellan positiv och negativ stress. Förklara detta dels den biologiska skillnaden (stresshormoner) och dels den psykologiska (känslan) skillnaden mellan positiv och negativ stress.
 1. Stress är ett sort samhällsproblem resonera utifrån psykologiska termer hur du som individ kan hantera stressen i ditt liv? Koppla till coping!
 1. Förklara varför det i Lenas fall föreligger större risk än i Frasses fall att drabbas av negativ stress och i sin förlängning utbrändhet/utmattningsdepression. Tänkbara begrepp som du kan använda är olika stressorer, stresshanteringsstrategier, sambandet mellan egenkontroll och krav, utbrändhetens faser, manligt och kvinnliga villkor. Skilj på det individuella(psykologiska) och samhällsfaktorer (sociala orsaker) .

Lena 33år och är undersköterska på halvtid på ett äldreboende och har ett vikariat. Hon är ensamstående med två småbarn. Hon är engagerad i jobbet, men på senare tid har det gjorts organisatoriska förändringar som ger Lena mindre tid till patientkontakt, enformigare arbetsuppgifter och allt mindre tid till raster. När Lena inte jobba så ska hon hinna ta hand om sina småbarn fyra år och ett år, först på kvällen kan hon koppla av framför TVn och några glas lådvin.

Frasse år 47 år och gift med Erika som han har två barn i övre tonåren. Frasse jobbar på sin egen reklambyrå. Han arbetar i allmänhet 65 timmar i veckan, men två gånger om året kan han ta två längre semester i Thailand med familjen under jul och påsk (visserligen tvingas ungarna skolka från skolan, men det får man ta). Han gillar sitt kreativa och spännande jobb, på sin fritid tränar Frasse och är mycket filmintresserad.

 1. Företaget företaget har stora problem med att de anställda bli sjukskrivna p g a allehanda stress symtom. Du anlitas som konsult. Var skulle du söka förklaringarna till de många sjukskrivningarna och varför just dessa? Vad skulle du föreslå för åtgärder för att minska stressen.

Stresshantering

Hantera stressen!

Denna uppgift är tänkt att dels hjälpa er att öka känslan av kontroll över era liv och dels förstå stressen ur psykologiska perspektiv (biologiskt, kognitivt framförallt).

1. Vad gör dig stressad?
Fundera över i vilka situationer som du upplever stress. Varför blir du stressad?
Hur märker du att du är stressade i dessa situationer? Fundera både över kroppsliga och psykiska symtom.

2. Vad kan du göra för att hantera stressen?

Utgå ifrån:

a. Lundgren s.226 ff
b. http://www.1177.se/Skane/Tema/Halsa/Stress/Stress-Vad-man-kan-gora-sjalv-/
c. http://www.sundkurs.se/sjalvhjalp/slide/module/sjalvhjalp_stress/halsoeffekter-av-stress
d. http://www.mindtools.com/pages/main/newMN_TCS.htm (men akta er något för denna sida för här finns mycket information)

3. Formulera en konkret strategi som du kan prova under ett antal veckors tid. Tanken är att du ska använda strategin för att minska din stress.

4. Testa strategin (skriv ner, eller tala in, korta loggar om hur det går så blir det lättare för dig att se ifall det funkar eller inte)

5. Muntlig examination