Sista kriminologiuppgiften

Urbana utvecklingsområden

Avslutande uppgift Kriminologi PDF-format så går det lättare att läsa tidsplanen!!

Nu har det blivit dags för er att använda era kunskaper i kriminologi för att komma med rekommendationer till samhället.  Helt enkelt knyta ihop säcken.

Uppgift

urbana utvNi ska utgå från ett av de urbana utvecklingsområdena (se tabell). Ni väljer själva vilket ni vill fokusera på.

 • Börja med att kartlägga området och dess problem. (utnyttja gärna tidigare kartläggningar för denna del)
 • REGERINGSRAPPORT 2013
 • Polisens rapport om kriminella ungdomsnätverk MOB2005-kriminella-ungdomsnatverk-utanforskapets-pris
 • Presentera kort statistiska data om ert område 3/5
 • Analysera sedan med hjälp av teori som vi tagit upp i kursen vad problemen beror på. Gruppdiskussion om teori
 • Slutpresentation: Uppgiften är sedan att lämna ett åtgärdsförslag till kommunen baserat på er analys. (Detta görs som en muntlig presentation) Vill ni ta upp påföljder och konsekvenser så håll koll på vilka delar kommunen kan styra över och vilka delar ni behöver rikta till lagstiftare.
 • Extrauppgift om du missat inlämningar eller vill pröva ditt betyg mer. Inlämningen är en kortare rapport som tar upp läge, orsaker kopplat till teori, åtgärder baserat på teori. Tänk på att vara konkreta i era åtgärder och att Sveriges kommuner har ont om pengar.

För att ni ska få bättre styr på arbetet delar vi upp det i olika delar där ni sammanfattar del för del och ger varandra återkoppling allteftersom. Tanken är att ni jobbar på lektionerna så att ni inte skapar för stor arbetsbörda åt er själva.

Tidsplan

16 18 apr 19 20 21 22
NP Sv3
17 25 apr 26  Introduktion + kartläggning 27 28  Arbetspass

Bokseminarie

29  Kartläggning klar
18 2 maj 3 Karläggning klar – kort redogörelse 4 5 Helg 6 Lov
19 9 maj 10 Arbetspass teori 11 12  Arbetspass teori 13
20 16 maj 17 Teori klar  – seminarie 18 19 Arbetspass + komplettering/extrauppgift klar 20
21 23 maj 24 Muntlig presentation 25 26 Muntliga presentationer

Utvärdering

27 D-dag, Prövning
Rättningsdag
22 30 maj 31 D-dag, SKA-arb. 1 2  Betygsåterkoppling 3
betyg å3 Ä-konf,DP
23 6 jun Helg 7 8 9 10 Avslutning
Perskonf

 

Tabell

 

Annonser

Uppgift – att mäta brottsligheten

Hej!

Först ska du välja ett brottsområde som du ska ta fram statistik på hur omfattande den brottsligheten är idag och hur den utvecklas över tid. Detta ska redovisas både skriftligt och muntligt:

Arbeta gärna parvis med uppgiften. Uppgiften räknar jag att ta tre lektionstillfällen att göra undersökningen och en lektion att förbereda redovisning.

Deadline:

Skriftligt 8/10 Redovisning 13/10

Skriftligt: Exklusive diagram ca två sidor text Muntligt:
1.       Bakgrund: Exempel frågeställningar du bör ta reda på:

a.       Vilka brott är typiska för mitt område?

b.       Hur definieras dessa brott (rubricering)

c.       Hur omfattande är denna brottslighet?

d.       Hur har den utvecklas över tid?

e.       Regionala variationer inom Sverige

2.       Resultat: Använd så många statiska källor som möjligt, anmälda brott, lagföring, uppklarning o s v.

a.       Publicera diagram

b.       Vad är den samlade bilden utifrån olika källor

3.      Källkritik och slutsats

a.       Mörkertal och anmälningsbenägenhet

b.       Vilka felkällor kan finnas i statistiken

c.       Vad går de att dra för slutsatser

 

 

Förberedelse (en lektion)

1.       Görs gruppvis av andra inom samma brottsområde…

2.       Gör en kort gemensam sammanfattning av vad ni har kommit fram till

Bakgrund (max 5minuter)

3.       Ge en kort bakgrund för gruppen, presentera statistik

Diskussion och sammanfattning (max 10minuter)

4.       Formulera en diskussionsfråga

5.       Låt klassen diskutera

6.       Avsluta med era slutsatser

Brottsområden

Exempel på brottsområde, det är bra om du väljer ett område som du kan fördjupa dig mer i när du väljer rättsfall och bokanalys.

Utgår först från vad som står på brottsrummet och brå:

”Traditionell brottslighet”

–          Stöld, bilinbrott och bostadsinbrott

–          Bedrägerier

Sexualbrott

–          Våldtäkt

–          Sexualbrott

Misshandel
Våld i nära relationer

 

Ungdomsbrottslighet Dödligt våld

 

 

Rån Manschettbrottslighet

–          Ekonomiska – och miljöbrott som utövas av ”eliten”.

Narkotikabrottslighet
Hot och trakasserier

 

Hatbrott, hot och påverkan mot samhället

 

Organiserad brottslighet

Kunskapskriterier:

Din uppgift blir att försöka uppnå dessa kriterier

A: Kriterier
Bearbetning, analys, begreppshantering och teoretisk förståelse
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med säkerhet flera frågor inom kriminologin. I arbetet använder eleven med säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet.

Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat olika aspekter av kunskapsområdet och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om resultat och valda metoder med hänvisning till relevanta källor.

 

Informationshantering och källkritik
I arbetet söker, granskar och tolkar eleven med säkerhet information från olika källor, gör adekvata källhänvisningar samt värderar med nyanserade omdömen källornas relevans och trovärdighet. Dessutom formulerar eleven sig självständigt i förhållande till källorna.

 

Case i kriminologi

54c8e605bf8ec08d2bc1896b

UPPGIFTEN:

Kriminologiskt case som en liten boschyr:

Þ Ni delas in i grupper av era lärare – Se it´s learning

Þ Ni får ut ett rAvslutningscase i kriminologien längre bakgrund om förövaren och de brott denne begått

Þ Detta presenteras muntligt  – 10 minuter

Þ Ni ska agera domare och bestämma en dom och motivera påföljder och brottsrubricering

Þ Ni ska också kalla in olika sakkunniga som får uttala sig i fallet.

Þ Dessa sakkunniga kan på olika sätt representera olika samhällsintressen/perspektiv som polis, kriminologer, akademiker, myndigheter, socialtjänst och muslimiska organisationer.

Tidsplan

21/4—Föreläsning av Marta Kolankiewicz, utifrån sin avhandling ”Anti-Muslim Violence and the Possibility of Justice”
22/4—29/4 3 lektioner till att förbereda era redovisningar

Redovisningar: 5/5, 7/5, 12/5

Kriminologi – en översiktlig presentation av en teori

Ni arbetar i grupper och ska muntligt presentera en kriminologisk teori/modell:

I redovisningen ska det ingå:

 1. En redogörelse för teorin och ni ska noggrant förklara nyckelbegrepp och utgångspunkter
 2. Hitta exempel på hur teorin kan förklara brottslighet i Sverige. Försök vara så konkreta som möjligt att tillämpa teorin på exempelvis ”bandidos”, filmen ni såg eller formulera egna fall som Benny. Kolla tidningars brottsreportage
 3. Ta upp den kritik och svagheter teorin anses ha (står i läroboken)
 4. Ni måsta använda tavlan eller digitala hjälpmedel i er presentation, detta publiceras efter redovisningen i FB-rummet

Teori/Modeller

 1. Robert Mertons teori om Strain – kapitel 5 s57 -62
 2. Subkulturteorier – kapitel 5 s62-64
 3. Gäng och nätverk – kapitel 5 s65-67
 4. Socialekologisk teori kapitel 4 s 50 – 53
 5. Inlärningsteorier/differentiella associationer s 53- 44
 6. Neutraliseringstekniker s84- 85+ självkontrollsteori s88-89

Alla bör läsa om samtliga teorier till redovisningen

Brott, teori och ett fall

Kriminologiuppgift: Ett fall och en teoridiskussion

 

Vi har under kursens gång tagit upp flera teorier om brott. Nu ska ni få tillämpa, jämföra och diskutera några teorier utifrån ett brottsfall eller en känd brottsling.

Skrivuppgiften ska innehålla:

 • En presentation av ert fall (ni kan exempelvis utgå från det ni arbetade med hos Annika, Ken Rings levnadsberättelse men framförallt ska det vara något som ni är intresserade av)
 • Ni måste redogöra för minst två teoretiska perspektiv (se nedan) som ni prövar på ert fall: Redogör för grunddragen för teorin. Vilka begrepp har relevans för fallet? Hur går de att använda för att förklara?
 • Jämför teorierna (förklaringarna) Hur skiljer de sig åt? Vad förklarar det i ert fall? Vad förklarar det inte? Kompletterar de varandra?
 • Kritisk slutsats, värdera de teoretiska förklaringarnas relevans för ditt fall och hur användbara är de är.
 • Ange källor: Notsystem eller referens i text förväntas

Inlämning: På söndag nästa vecka 15/2. Rekommenderad längd ca 3 sidor

Bedömningsmatris

Bearbetning, analys, begreppshantering och teoretisk förståelse Bearbetning, analys, begreppshantering och teoretisk förståelse Bearbetning, analys, begreppshantering och teoretisk förståelse
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med viss säkerhet några frågor inom kriminologin. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kriminologin

 

Dessutom diskuterar eleven översiktligt olika aspekter av kriminologin och drar enkla slutsatser om resultat och valda metoder.

 

Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med säkerhet några frågor inom kriminologin. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet.

 

Dessutom diskuterar eleven utförligt olika aspekter av kunskapsområdet och drar välgrundade slutsatser om resultat och valda metoder med hänvisning till relevanta källor.

 

Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med säkerhet flera frågor inom kriminologin. I arbetet använder eleven med säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet.

 

Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat olika aspekter av kunskapsområdet och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om resultat och valda metoder med hänvisning till relevanta källor.

 

 

 

Teorier som har tagits upp eller kan relevans

Använd gärna även externa källor som wikipedia och NE

Teori/Modeller som ni kan välja mellan, kolla även min genomgång av Benny på min blogg. Börja nerifrån och upp!

 1. Robert Mertons teori om Strain – kapitel 5 s57 -62
 2. Subkulturteorier – kapitel 5 s62-64
 3. Gäng och nätverk – kapitel 5 s65-67
 4. Socialekologisk teori kapitel 4 s 50 – 53
 5. Inlärningsteorier/differentiella associationer s 53- 44
 6. Symbolisk interaktionism , stämpling och social konstruktivism s s 69 – 72
 7. Kontrollteorier: Trevor Hirschs teori om sociala band, neutraliseringstendenser och självkontrollsteorin
 8. Kritisk kriminologi och konfliktperspektiv s 80 – 83
 9. Rational choice – ”broken windows-teorin” Fråga mig eller sök själva

Kriminologisk introduktion – Slutuppgift och stämplingsteorin

Detta bildspel kräver JavaScript.

Dagens lektion: kommer  jag för de som vill gå genom ”Benny och Brotten” utifrån symbolisk interaktionism och stämplingsteori. (s69-74)

stämplingsteorin

Slutuppgift: Vad tror du dig veta ver 2 Lämnas på it´s learning eller handskriven i er ”skrivbok”.

1. Reflektion ”vad tror du dig veta om brott”… Att utveckla de svar ni gjorde vid kursens inledning utifrån lärobok (kap 1, 3 och 8), lektionsanteckningar,filmer och powerpoint … Hänvisa till källorna!!! Räkna med två till tre sidor

– Försök koppla era resonemang till kriminologiska begrepp, teorier, fakta. Kolla er begreppskunskap. Här har ni en ordlista på kriminologiska grundbegrepp

BEDÖMNING PÅ AVSNITTET

– blir på lektioner, seminariet, reflektionen och begreppstestet…

– Jag bedömer er utifrån följande matris, där jag främst tar hänsyn till de två övre rubrikerna i Matris på kriminologin 

1. Redogörelser och Beskrivning

2. Bearbetning, analys, begreppshantering och teoretisk förståelse

3. Informationshantering och källkritik (källkritik kring brottsstatistik)

Uppgift: Brottsutveckling och brottstatistik

Uppgift: Brottsutveckling och brottstatistik

Detta bildspel kräver JavaScript.

Att förstå brottsstatistik

Arbeta enskilt med dessa frågor utifrån min genomgång  på kapitel 3 och brottstatistik på www.bra.se. På tisdag den 16/9 ska du ha välmotiverade svar på alla frågor (även om du inte behöver ha fakta på allt). Vi presentera frågorna tillsammans för att sen gå vidare genom att jag gå genom olika teorier kring brottsutvecklingen i Sverige

FRÅGA 1: Vilka är de vanligaste brotten?

Kolla upp brottstatistik på vilka brott som anmäls mest. Fundera på rimliga och viktiga förklaringar på detta resultat. Fundera på betydelsen av mörkertalets betydelse för olika brott.

FRÅGA 2: Vilken bild ger massmedia av de vanligaste brotten?

Titta i en dagstidning om vilka brott som får mycket utrymme. Ringa in dessa, vilka brott behandlar tidningen ingående och vilka nämns i mindre grad. Vad beror detta på? Hur görs tidningarna sin nyhetsvärdering kring brottslighet?

FRÅGA 3: Ökar brottsligheten?

Kolla på brottsförebyggande rådet. Svaret blir olika beroende på vilka brott som avses och beroende på vilka tidsintervall som avses. Sedan beror det på hur du/ni väljer läsa brottstatistiken?

FRÅGA 4: Begår unga i dag fler eller färre brott än tidigare?

Kolla upp Brå´s klass 9 undersökning. Vad blir resultatet i procent? Vad är detta för sorts undersökning? Vad ökar och minskar? Vad kan det bero på?

FRÅGA 5: Är det mer våld i samhället i dag än för 25 år 50 år eller 200 år sedan?

Kolla upp i lärobok eller på www.bra.se. Ange några tänkbara förklaringar

FRÅGA 6: Stjäls det mer i samhället i dag än för 25 år  50 år eller 200 år sedan?

Kolla upp i lärobok (kap 8) eller på www.bra.se. Ange några tänkbara förklaringar

Länkar:

Brottsutveckling i Sverige http://www.brottsrummet.se/sv/brott-och-statistik

Aktuell statistik: www.bra.se/statistik

Nationella trygghetsundersökningen

https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/statistik/utsatthet-for-brott/ntu.html