Sista kriminologiuppgiften

Urbana utvecklingsområden

Avslutande uppgift Kriminologi PDF-format så går det lättare att läsa tidsplanen!!

Nu har det blivit dags för er att använda era kunskaper i kriminologi för att komma med rekommendationer till samhället.  Helt enkelt knyta ihop säcken.

Uppgift

urbana utvNi ska utgå från ett av de urbana utvecklingsområdena (se tabell). Ni väljer själva vilket ni vill fokusera på.

 • Börja med att kartlägga området och dess problem. (utnyttja gärna tidigare kartläggningar för denna del)
 • REGERINGSRAPPORT 2013
 • Polisens rapport om kriminella ungdomsnätverk MOB2005-kriminella-ungdomsnatverk-utanforskapets-pris
 • Presentera kort statistiska data om ert område 3/5
 • Analysera sedan med hjälp av teori som vi tagit upp i kursen vad problemen beror på. Gruppdiskussion om teori
 • Slutpresentation: Uppgiften är sedan att lämna ett åtgärdsförslag till kommunen baserat på er analys. (Detta görs som en muntlig presentation) Vill ni ta upp påföljder och konsekvenser så håll koll på vilka delar kommunen kan styra över och vilka delar ni behöver rikta till lagstiftare.
 • Extrauppgift om du missat inlämningar eller vill pröva ditt betyg mer. Inlämningen är en kortare rapport som tar upp läge, orsaker kopplat till teori, åtgärder baserat på teori. Tänk på att vara konkreta i era åtgärder och att Sveriges kommuner har ont om pengar.

För att ni ska få bättre styr på arbetet delar vi upp det i olika delar där ni sammanfattar del för del och ger varandra återkoppling allteftersom. Tanken är att ni jobbar på lektionerna så att ni inte skapar för stor arbetsbörda åt er själva.

Tidsplan

16 18 apr 19 20 21 22
NP Sv3
17 25 apr 26  Introduktion + kartläggning 27 28  Arbetspass

Bokseminarie

29  Kartläggning klar
18 2 maj 3 Karläggning klar – kort redogörelse 4 5 Helg 6 Lov
19 9 maj 10 Arbetspass teori 11 12  Arbetspass teori 13
20 16 maj 17 Teori klar  – seminarie 18 19 Arbetspass + komplettering/extrauppgift klar 20
21 23 maj 24 Muntlig presentation 25 26 Muntliga presentationer

Utvärdering

27 D-dag, Prövning
Rättningsdag
22 30 maj 31 D-dag, SKA-arb. 1 2  Betygsåterkoppling 3
betyg å3 Ä-konf,DP
23 6 jun Helg 7 8 9 10 Avslutning
Perskonf

 

Tabell

 

Annonser

Könsstereotypa kläder och leksaker

Kön och socialisationIdag  så arbeta ni själva med att helt enkelt gå ut och

 1. fotografera könssterotyper leksaker, kläder, böcker och film.
 2. Fotografera också de leksaker och kläder som ni uppfattar som könsneutrala

Uppgiften: är färdig till

1.imorgon torsdag

Lägg alla bilder i facebookgruppen, detta fungera också som närvarokontroll 

 

Vad är att betrakta som könssterotyper för barn i åldrarna under tio år. Jo ni resonerade utifrån detta, dessa bloggmoln fick jag fram för något år sedan. Så det är väl detta ni ska söka efter.

Bild girlsBild boys

Uppgift: Att göra en intervju

Uppgift: En livshistoria och en djupintervju.

swocialisation

Inlämning och muntlig presentation: v 50
Det ska vara en djupintervju som ska kunna presenteras som en levnadsberättelse om uppväxt, skola, jobb, viktiga händelser o s v. Intervjua en äldre släkting och fundera kring hur en människas livshistoria hänger samman med samhällsförhållanden (aktör/struktur).
Denna berättelse ska dokumenteras skriftligt en sammanfattning på 2 – 3 sidor.

 • Ange tydligt årtal och viktiga livshändelser
 • Ge konkreta exempel
 • Använd Citat från intervju personen

Muntligt: Vi ska använda dessa berättelser för att ta upp socialisationsteorier, kultur och identitet men också använda dessa i vår för att resonera kring tidsanda, klass och genus.

Metod: Djupintervju
Läs på om intervjuteknik på s63 -67 i läroboken:

Här PowerPoint:Intervjukonst och sociologiska metoder:
– Gör en ostrukturerad intervju
– Med en tematisk intervjuguide
– Spela in
– Transkribera (alltså skriv ordagrant vad som sägs)

Socialisation och kön

Detta bildspel kräver JavaScript.

Uppgift 1: Analys av bildmaterialet

Ni har nu tagit bilder på barns leksaker och kläder (se FB-rum) utifrån vad ni själva uppfattar som stereotypa och traditionella könsroller. Fundera utifrån det totala bildmaterialet och svara på frågorna
• Hur är tjejer enligt bildmaterialet? Hur är killar enligt bildmaterialet?
• Vilka ideal går att ana: Hur skall tjejer vara? Hur skall killar vara?
• Vad är respektive kön intresserade av?

Hur väl stämmer detta mönster mer er egna upplevelser och erfarenheter från barndom. Hur påverkar det oss? Var fostras vi till för könsroller? Hur kan detta begränsa både flickor och pojkar?

Uppgift 2: Genusordning

Inom sociologin går det att beskriva manlig och kvinnliga ideal utifrån motsatser visa på hur könsroller konstrueras. Denna modell hittade jag i Rolf Lidskog (2014: s166) Sociologi

Bild1

a) Är listningen rimlig, vill ni lägga till eller ta bort något
b) Går några av leksakerna att förstås utifrån denna kategorisering?

Hur kan dessa två spel illustreras till hur fostras till en genusordning?

Hur kan dessa två spel illustreras till hur fostras till en genusordning?

c) En sådan här uppdelning i manligt och kvinnligt är kopplat till män och kvinnors makt i samhället. Hur då?

Uppgift 3: Socialisation och genus

Sedan är det dags att analysera hur könroller uppstår genom en socialisationsprocess. Använd då följande begrepp (se sidhänvisning) som dina redskap:

 1.  Identitet (35), socialisation (36), agenter (37), primär socialisation (39), social interaktion (40), sekundär socialisation (40), tertiär socialisation (40).
 2. https://sociologiskordlista.wordpress.com/tag/socialisation/

Uppgift – att mäta brottsligheten

Hej!

Först ska du välja ett brottsområde som du ska ta fram statistik på hur omfattande den brottsligheten är idag och hur den utvecklas över tid. Detta ska redovisas både skriftligt och muntligt:

Arbeta gärna parvis med uppgiften. Uppgiften räknar jag att ta tre lektionstillfällen att göra undersökningen och en lektion att förbereda redovisning.

Deadline:

Skriftligt 8/10 Redovisning 13/10

Skriftligt: Exklusive diagram ca två sidor text Muntligt:
1.       Bakgrund: Exempel frågeställningar du bör ta reda på:

a.       Vilka brott är typiska för mitt område?

b.       Hur definieras dessa brott (rubricering)

c.       Hur omfattande är denna brottslighet?

d.       Hur har den utvecklas över tid?

e.       Regionala variationer inom Sverige

2.       Resultat: Använd så många statiska källor som möjligt, anmälda brott, lagföring, uppklarning o s v.

a.       Publicera diagram

b.       Vad är den samlade bilden utifrån olika källor

3.      Källkritik och slutsats

a.       Mörkertal och anmälningsbenägenhet

b.       Vilka felkällor kan finnas i statistiken

c.       Vad går de att dra för slutsatser

 

 

Förberedelse (en lektion)

1.       Görs gruppvis av andra inom samma brottsområde…

2.       Gör en kort gemensam sammanfattning av vad ni har kommit fram till

Bakgrund (max 5minuter)

3.       Ge en kort bakgrund för gruppen, presentera statistik

Diskussion och sammanfattning (max 10minuter)

4.       Formulera en diskussionsfråga

5.       Låt klassen diskutera

6.       Avsluta med era slutsatser

Brottsområden

Exempel på brottsområde, det är bra om du väljer ett område som du kan fördjupa dig mer i när du väljer rättsfall och bokanalys.

Utgår först från vad som står på brottsrummet och brå:

”Traditionell brottslighet”

–          Stöld, bilinbrott och bostadsinbrott

–          Bedrägerier

Sexualbrott

–          Våldtäkt

–          Sexualbrott

Misshandel
Våld i nära relationer

 

Ungdomsbrottslighet Dödligt våld

 

 

Rån Manschettbrottslighet

–          Ekonomiska – och miljöbrott som utövas av ”eliten”.

Narkotikabrottslighet
Hot och trakasserier

 

Hatbrott, hot och påverkan mot samhället

 

Organiserad brottslighet

Kunskapskriterier:

Din uppgift blir att försöka uppnå dessa kriterier

A: Kriterier
Bearbetning, analys, begreppshantering och teoretisk förståelse
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med säkerhet flera frågor inom kriminologin. I arbetet använder eleven med säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet.

Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat olika aspekter av kunskapsområdet och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om resultat och valda metoder med hänvisning till relevanta källor.

 

Informationshantering och källkritik
I arbetet söker, granskar och tolkar eleven med säkerhet information från olika källor, gör adekvata källhänvisningar samt värderar med nyanserade omdömen källornas relevans och trovärdighet. Dessutom formulerar eleven sig självständigt i förhållande till källorna.

 

S2c – Konfliktanalys på Syrien

Konfliktanalys på Syrien:

Två alternativ: Rapport eller essäprov

 • Rapport: Skriv en konfliktanalys, räknar på max 3sidor (1000 ord). Ha frågorna här nedan som utgångspunkt, ange källor och i synnerhet vad gäller siffror och statistik.
 • Essäprov: Gör en analys med utgångspunkt i landguidens bakgrund, förbered er med utgångspunkt i nedan frågor (men ni får inte ha några anteckningar med er).

Lektioner:

23/9 – arbeta med konfliktanalys – diskussion utifrån faktafrågor

24/5 – Nyhetsredovisning

25/5 – Arbeta själva (Henrik är borta)

28/9 Konfliktanalys

1/10 – inlämning/essäprov enligt skrivschema

2/10 Nyhetsredovisning (

 

Analys av konflikten:

 1. Kartläggning av aktörer:
  1. Vilka nationella och internationella aktörer är inblandade i konflikten?
  2. Beskriv kortfattat de inblandade parterna?
  3. Vilka är deras ledare?
  4. Finns några allierade?
  5. Vilken är deras geografiska bas?
 2. Orsaker till konflikten:
  1. Varför har konflikten uppstått?
  2. Vad vill aktörerna uppnå?
  3. Hur kan konflikten förklaras och förstås?
  4. Gör en kort sammanfattning i några punkter och redogör för hur konflikten utvecklades sen den startade till idag?
 3. Slutsatser och analys
  1. Vilka starka och svaga sidor verkar de inblandade aktörerna ha?
  2. Vilken roll spelar etnicitet, nationalism, religion och naturtillgångar i konflikten? Förklara och analysera?
  3. Finns det några lösningar i sikte? Diskutera också hur konflikten skulle kunna lösas?

 Material:

Globalis, Svenska FN-förbundet: http://www.globalis.se/Konflikter/Asien/Syrien

Landguiden (utrikespolitiska institutet) Fördjupning Syrienkonflikten

Säkerhetspolitik.se (Försvaret) http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Syrien/Fordjupning-Syrien/

SVT – artikel http://www.svt.se/nyheter/utrikes/darfor-flyr-syrierna

NE-http://www.ne.se/v%C3%A4rldens-l%C3%A4nder/landsfakta/syrien

Wikipedia:

 

Dessa kriterier bedömer jag utifrån. Matris på konflikanalys